liście liście

UE

 

Poznańska Palarnia Kawy „Astra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach Działania 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałania 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod nazwą: „Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy Astra poprzez wdrożenie efektu prac B+R w postaci innowacyjnej technologii produkcji kawy o obniżonej zawartości substancji drażniących na terenie gminy Nekla” w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.05.02-30-0516/15-00.

 

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest znaczące udoskonalenie obecnego produktu (kawy o obniżonej zawartości substancji drażniących, tzw. "kawy niskodrażniącej")

przez wdrożenie autorskiej, innowacyjnej technologii, pozwalającej na obniżenie poziomu substancji drażniących C-5HT w kawie do poziomu poniżej 250

mg/1 kg oraz poszerzenie oferty o dwa zupełnie nowe produkty - prażone ziarna słonecznika i ziarna kawy palonej w czekoladzie.

 

Cele projektu: Realizacja projektu pozwoli na zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców poprzez:

• Podwyższenie jakości oraz walorów prozdrowotnych obecnych produktów.

• Produkcję kaw o przedłużonej świeżości.

• Dopasowanie cen produktów do oczekiwań konsumentów.

 

Planowane efekty: Planowane jest osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 10 EPC.

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1 szt.

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 2 szt.

4. Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych: 2 szt.

 

Całkowita wartość projektu: 14 735 400,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 941 000,00 zł

 

 


 

DOTACJE NA INNOWACJE

Projekt: „Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy „Astra" Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu"

Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.06.01.00-30-069/13-00

Okres realizacji: 01.01.2014r. - 31.12.2015r.

Całkowita wartość projektu: 386 473,68 PLN zł

Wartość dofinansowania: 277 931,68 PLN

Opis projektu: Firma Astra weźmie udział w imprezach targowo-wystawienniczych: COTECA 2014 w Hamburgu, Caffe Culture w 2014 w Londynie, w TEA & COFFEE WORLD CUP w 2014 w Warszawie, World of Coffee w 2015 Gothenburgu oraz BIOFACH 2015 w Norymberdze. Firma weźmie również udział w misji na targach BIOFACH 2014 w Norymberdze.

Firma ma na celu wdrożenie planu rozwoju eksportu poprzez, wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych zakup badań marketingowych na rynku niemieckim, szwedzkim i brytyjskim oraz działania na docelowych rynkach eksportowych.

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

 

 

 


 

Ministerstwo Gospodarki

 

 

PROGRAM WSPARCIE W RAMACH DUŻEGO BONU – EDYCJA 2015

 

 

"Opracowanie nowej technologii produkcji kawy o zmniejszonej zawartości C-5HT prowadzącej

do znacznego udoskonalenia kawy Astra."

 

Projekt współfinansowany ze środków pochodzących z Budżetu Państwa w formie dotacji celowej w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.