liście liście

 

 

REGULAMIN KONKURSU „ Kawa czy Herbata”

 

 

I. Postanowienia ogólne

 

 

1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-144, ul. Kordeckiego 47, NIP  781-180-80-30,  Regon 300653514, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287294, kapitał zakładowy 1 100 000 złotych, zwana dalej „Organizatorem”.

 

2. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą: „Kawa czy Herbata".

 

3. Konkurs jest organizowany we wszystkich sklepach sieci Intermarche na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Sklepami”. Lista sklepów jest dostępna na stronie internetowej   www.intermarche.pl.

 

4. Konkurs odbywać się będzie w okresie od 23.11.2017 r. do 06.12.2017 r. z zastrzeżeniem, że okres dokonywania zakupów w ramach Konkursu (dalej „Okres Promocyjny”) trwa od 23.11.2017 r. do 06.12.2017 r.   w godzinach pracy Sklepów.

 

 

II. Warunki uczestnictwa i zasady prowadzenia Konkursu

 

 

5. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, dokonująca w Sklepach zakupu dowolnych produktów  Astra za minimum 10,00zł brutto, zamieszkująca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zwana dalej „Uczestnikiem”.

 

6. Z udziału w Konkursie wyklucza się osoby:

 

6.1. Będące pracownikami Organizatora, pracownikami firmy Poznańska Palarnia Kawy ASTRA Sp. z o.o. oraz  podmiotów zaangażowanych w organizację i prowadzenie Konkursu,  osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej;

 

6.2. Członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie powyższym.

 

7. Przez członków najbliższych rodzin, o których mowa w punkcie 6.2. powyżej, rozumie się:

 

- małżonków,

 

- wstępnych, zstępnych, powinowatych – do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa,

 

- rodzeństwo,

 

- konkubentów,

 

- osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

8. Konkursem objęte są wszystkie produkty, których producentem jest ASTRA, nabyte w którymkolwiek ze Sklepów w terminie od 23.11.2017 r. do 06.12.2017 r., zwane  „Produktami”. Przy czym, dla wzięcia udziału w Konkursie niezbędny jest zakup Produktów o wartości minimum 10,00 zł brutto.

 

9. Zakup Produktów w innym terminie, niż określonym w pkt. 8, o wartości mniejszej niż określona w  Regulaminie oraz w innych punktach sprzedaży niż Sklepy nie upoważnia do uczestnictwa w Konkursie.

 

10. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje poprzez wysłanie wiadomości tekstowej SMS, o której mowa w pkt. 12.4. lub wysłanie wiadomości email o której mowa w pkt. 12.3. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

 

11. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

12. Warunkiem uczestnictwa  w Konkursie jest spełnienie następujących warunków:

 

12.1. Dokonanie zakupu, w okresie wskazanym w pkt. 8  w Sklepach produktów ASTRA o minimalnej wartości 10,00 zł brutto w ramach jednej transakcji.

 

12.2. Zachowanie oryginału paragonu potwierdzającego powyższy zakup,

 

12.3. W okresie od  23.11.2017 r. godz. 00:00:01 do 06.12.2017 r. godz. 23:59:59 (decyduje data otrzymania przez Organizatora) wysłanie wiadomości email o długości maksymalnie 200 znaków („Zgłoszenie”) na adres emailowy: astra-konkurs@astra.com.pl z odpowiedzią na pytanie: „Jak spędzasz zimowe dni z Astrą? zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”

 

12.3.1. zawierając w tytule emaila słowo ASTRA.

 

12.3.2. przykład emaila: tytuł email:ASTRA. treść emaila: „Codziennna poranki z Astrą to najlepszy początek dnia”.

 

12.4. W okresie od  23.11.2017 r. godz. 00:00:01 do 06.12.2017 r. godz. 23:59:59 (decyduje data otrzymania przez Organizatora) wysłanie wiadomości SMS („Zgłoszenie”) na numer 4001 z odpowiedzią na pytanie: „Jak spędzasz zimowe dni z Astrą? zwane dalej „Zadaniem Konkursowym”

 

12.4.1. poprzedzając treść odpowiedzi na pytanie słowem ASTRA.

 

12.4.2. przykład treści SMS’a: ASTRA.Codziennna poranki z Astrą to najlepszy początek dnia. Koszt jednego SMS’a został określony w pkt.17.

 

13. Każdy z Uczestników Konkursu może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania, po każdorazowym spełnieniu  warunków określonych w pkt. 12. Jeden dowód zakupu Produktów zgodnie z pkt. 12.1. uprawnia do wysłania jednego Zadania Konkursowego, bez względu na wartość dokonanych zakupów.

 

14. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Zadania Konkursowego, którego nie jest wyłącznym autorem lub które narusza prawa osób trzecich. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Zadania Konkursowego lub narusza ono prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

15. SMS-y puste lub nie zawierające na początku słowa ASTRA będą uznane za nieprawidłowe, jednak opłata za wysłanie wiadomości SMS określona w pkt. 17. będzie naliczona. W Konkursie nie biorą udziału komunikaty wysłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego lub telefonów komórkowych bez karty SIM pochodzącej od polskiego operatora.

 

16. E-maile puste lub nie zawierające w tytule wiadomości słowa ASTRA będą uznane za nieprawidłowe. W Konkursie nie biorą udziału e-maile wysłane za pośrednictwem bramek oraz komunikatorów internetowych oraz emaile których długość przekracza 200 znaków. Laureaci Konkursu uprawnieni do nagród, o których mowa w pkt. 21  zostaną wybrani  przez Komisję Konkursowa zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale. IV i V.

 

17. W przypadku przesłania Zadania Konkursowego, zgodnie z pkt. 12.3  Regulaminu, ostateczna wysokość opłaty za wysłanie wiadomości SMS uzależniona jest od ilości znaków i rodzaju znaków, z których składać będzie się odpowiedź. Koszt wiadomości SMS jest zgodny z taryfą operatora numeru, z którego zostało zarejestrowane Zgłoszenie udziału w Konkursie.

 

18. Dokonanie Zgłoszenia w Konkursie zostanie potwierdzone przez Organizatora poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości SMS lub e-maila potwierdzającego.

 

19. Uczestnik ma obowiązek do czasu zakończenia Konkursu przechowywania dowodu zakupu Produktu uprawniającego do dokonania Zgłoszenia w Konkursie. Przed odebraniem nagrody Uczestnik ma obowiązek przekazania Organizatorowi dowodu zakupu Produktu, z tytułu którego dokonał nagrodzonego Zgłoszenia. Przekazanie Organizatorowi dowodów zakupu Produktów jest warunkiem otrzymania nagrody. Nieprzekazanie czytelnego dowodu zakupu lub przekazanie nieprawidłowego dowodu zakupu powoduje pozbawienie Uczestnika prawa do nagrody. Jeżeli Uczestnik zgłosił więcej niż jedno Zadanie Konkursowe, wówczas – w przypadku nagrodzenia któregokolwiek Zadania Konkursowego Uczestnika - uczestnik ma obowiązek przekazania Organizatorowi tylu dowodów zakupu Produktów, ilu dokonał Zgłoszeń do Konkursu. Postanowienia pkt. 20 stosuje się odpowiednio

 

20. Dowód zakupu (paragon lub faktura) będzie uznany za potwierdzający zakup Produktów, jeżeli będzie spełniał następujące warunki:

 

20.1. paragon lub faktura będą czytelne;

 

20.2. w liście zakupów będzie słowo „”ASTRA”, lub inny używany przez producenta skrót marki Astra; paragon lub faktura zawierające nazwę innej marki kaw lub herbat niż produkty ASTRA lub jednoznaczny skrót nazwy marki kaw i herbat innej niż produkty Astra, uznawany jest za nieprawidłowy;

 

20.3. data i godzina wystawienia paragonu lub data dokonania zakupu na fakturze będzie przypadała przed wysłaniem nagrodzonego Zgłoszenia, ale nie wcześniej niż od godziny 0:00:00 w dniu 23 listopada 2017 r.; przy czym w przypadku dokonania przez Uczestnika więcej niż jednego Zgłoszenia, data i godzina wystawienia co najmniej jednego paragonu lub data dokonania zakupu na co najmniej jednej fakturze będzie przypadała przed wysłaniem każdego poszczególnego Zgłoszenia przez Uczestnika;

 

20.4. faktura będzie wystawiona na Uczestnika jako osobę fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej.

 

20.5. minimalna wartość paragonu lub faktury to 10,00 zł brutto.

 

 

III. NAGRODY

 

21. Dla zwycięzców Konkursu przewidziane są następujące nagrody:

 

21.1. Nagroda Główna: 10 głośników bezprzewodowych SONY o wartości 270,60 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 29,76 zł brutto.

 

21.2. Nagrody pocieszenia: 10 Bonów Intermarche o wartości 100,00 zł brutto każdy wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 11,11 zł brutto.

 

21.3. Nagrody pocieszenia: 10 słuchawek marki Blow 3.0 o wartości 98,40 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 10,83 zł brutto.

 

21.4. Nagrody pocieszenia: 40 odtwarzaczy mp3 marki Blow o wartości 23,37 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 2,57 zł brutto.

 

21.5. Nagrody pocieszenia: 100 zestawów produktów ASTRA o wartości 50,00 zł brutto wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 5,60 zł brutto.

 

Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

 

 

 

IV. KOMISJA KONKURSU

 

22. Organizator powoła Komisję Konkursową, w 3-osobowym składzie. Z posiedzenia Komisji sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz lista laureatów.

 

23. Organizator ma prawo odwołać członka Komisji lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Komisji nie może sprawować swoich funkcji.

 

24. Zadaniem Komisji będzie:

 

24.1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu;

 

24.2. Wyłonienie zwycięzców;

 

24.3. Powiadomienie zwycięzców o przyznaniu im nagrody;

 

24.4. Rozpatrywanie reklamacji Uczestników.

 

 

V. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

 

 

25. Komisja Konkursowa wyłoni dziesięciu laureatów Nagrody Głównej, wymienionej w pkt. 21.1, który zajął miejsce od 1 do 10  w Konkursie.

 

26. Nagrody Pocieszenia, wymienione w pkt. 21.2.3.4.5 zostaną przyznane 160-ciu laureatom, którzy w Konkursie zajęli kolejne miejsca od 11 do 170 miejsca, przyznane zgodnie z postanowieniami Komisji Konkursowej wg. kolejności:

 

- miejsca 11 do 20 - nagroda bon Intermarche o wartości 100,00 zł

 

- miejsce 21 do 30 - nagroda słuchawki marki Blow 3.0 o wartości 98,40zł

 

- miejsca 31 do 130 - nagroda 100 zestawów produktów ASTRA o wartości 50,00zł

 

- miejsce 131 do 170 - nagroda 40 odtwarzaczy mp3 marki Blow o wartości 23,37zł

 

27. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się w terminie do 30 dni od dnia zakończenia przyjmowania Zgłoszeń, tj. nie później niż do dnia 13 stycznia 2017 r.

 

28. Komisja Konkursowa wyłoni 20 dodatkowych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, których autorzy zostaną wpisani na listę rezerwową laureatów.

 

29. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe będą następujące:

 

29.1. kreatywność,

 

29.2. poczucie humoru,

 

29.3. oryginalność.

 

 

VI. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU, ZASADY WYDANIA NAGRÓD

 

 

30. Lista Uczestników, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone w Konkursie, dostępna będzie w siedzibie Organizatora w okresie od następnego dnia roboczego po rozstrzygnięciu Konkursu  do dnia 31.01.2018

 

31. Organizator, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu poinformuje laureatów telefonicznie o wygraniu nagrody. Każdy nagrodzony Uczestnik – w trakcie rozmowy telefonicznej - zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody oraz poproszony o podanie imienia i nazwiska oraz adresu, na który zostanie wysłana nagroda.

 

32. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych – podawanych w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 32 powyżej, z zastrzeżeniem, że taka zgoda musi być wyrażona w trakcie tej rozmowy, a następnie potwierdzona na piśmie. W przypadku odmowy wyrażenia zgody Uczestnik traci prawo do nagrody.

 

33. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z laureatem w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami (w godz. 10:00-17:00). Jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 32 powyżej, nie powiodą się trzy próby telefonicznego skontaktowania się z Uczestnikiem, Uczestnik traci prawo do nagrody. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony telefon).

 

34. Jeżeli laureat Nagrody Głównej utraci prawo do nagrody, w trybie wskazanym w pkt. 34, wówczas Nagroda Główna przypada osobie, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie. Osoba taka nie otrzymuje Nagrody Pocieszenia, która przechodzi na laureata z listy rezerwowej.

 

35. Jeżeli laureat Nagrody Pocieszenia utraci prawo do nagrody, w trybie wskazanym w pkt. 34, wówczas Nagroda Pocieszenia przypada osobie, która zajęła kolejne miejsce w Konkursie lub znalazła się na liscie rezerwowej.

 

36. O otrzymaniu nagrody oraz o sposobie jej wydania (odbioru) – laureat zostanie poinformowany listem poleconym wysłanym przez Organizatora za potwierdzeniem odbioru najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych po dniu, w którym odbyła się rozmowa telefoniczna, o której mowa w pkt. 32, na adres podany przez Uczestnika. W tym liście zwycięzca zostanie również poproszony o przesłanie Organizatorowi listem poleconym lub przesyłką kurierską:

 

36.1. tylu oryginałów dowodów dokonania zakupu Produktów, ilu dokonał Zgłoszeń do Konkursu,

 

36.2. oświadczenia zawierającego dane osobowe Uczestnika, obejmujące imię, nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny (ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod i miejscowość) oraz potwierdzenie udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w brzmieniu przekazanym przez Organizatora,

 

36.3. oświadczenia o spełnieniu przesłanek uprawniających do udziału w Konkursie oraz o braku przesłanek uniemożliwiających otrzymanie nagrody w Konkursie (dotyczy pkt. 5-7 Regulaminu) w brzmieniu przekazanym przez Organizatora,

 

36.4. oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich do nagrodzonego Zadania Konkursowego na warunkach określonych w pkt. 46 i 47.

 

w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Uczestnikowi listu od Organizatora (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierskiej). Postanowienia pkt. 19-20 stosuje się odpowiednio.

 

37. W przypadku utraty prawa do Nagrody Pocieszenia lub rezygnacji z niej przez laureata Konkursu, nagroda przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

 

38. W razie utraty prawa do Nagrody Pocieszenia przez osobę z listy rezerwowej lub rezygnacji z niej przez taką osobę, nagroda nie przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

 

39. Uczestnicy Konkursu, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora.

 

 

VII.  ODPOWIEDZI NA PYTANIE KONKURSOWE

 

40. Odpowiedzi na pytania konkursowe powinny być wolne od wulgaryzmów i treści powszechnie uznanych za obraźliwe, a także od treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź naruszających prawa osób trzecich (w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich).

 

 

 

VIII.  AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

 

41. Zgodnie z art. 921 § 3 k.c. Organizator nabywa własność nagrodzonego Zadania Konkursowego z chwilą wydania nagrody.  Postanowienie to stosuje się również do autorskich praw majątkowych. Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych Zadań Konkursowych przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagród. Uczestnikom Konkursu, których Zadania Konkursowe zostały nagrodzone, oprócz nagród nie przysługuje żadne dalsze wynagrodzenie z tytułu przeniesienia własności Zadań Konkursowych i autorskich praw majątkowych do nich. Uczestnicy, których  Zadania Konkursowe zostały nagrodzone - zobowiązują się podpisać oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych pod rygorem utraty prawa do nagrody. Treść oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

42. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zadań Konkursowych nagrodzonych nagrodami  obejmuje wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), tj.:

 

42.1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania odpowiedzi - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy odpowiedzi, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

 

42.2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których odpowiedź utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

 

42.3. w zakresie rozpowszechniania odpowiedzi w sposób inny niż określony w pkt. 46.2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i

 

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 

Ponadto, Organizator ma prawo do rozpowszechniania Zadania Konkursowego bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu Uczestnika; prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań Zadań Konkursowych  (prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego); prawo do zmieniania i łączenia z innymi utworami.

 

 

IX. DANE OSOBOWE

 

43. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym.

 

44. Administratorem danych osobowych jest Poznańska Palarnia Kawy ASTRA Sp. z o.o.

 

45. Powyższe dane nie będą wykorzystywane do żadnych celów poza wymienionymi w ustępach powyższych.

 

46. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania a także żądania ich usunięcia.

 

47. Uczestnictwo w Konkursie, a tym samym podanie danych osobowych w celu jego realizacji, jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest jednak warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

 

 

X. REKLAMACJE

 

48. Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać e-mailem na adres: astra-konkurs@astra.com.pl lub pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem "Astra i zrób sobie przerwę” na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora nie później niż do dnia 13.01.2018 roku. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem.

 

49. W przypadku reklamacji składanej za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

 

50. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 

51. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnik Konkursu zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia otrzymania reklamacji, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

 

 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

52. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego

 

53. Regulamin dostępny jest :

 

a. w siedzibie Organizatora;

 

b. na stronie internetowej: www.astra.com.pl

 

c. na stronie internetowej www.intermarche.pl

 

 

 

 

 

 

Zleceniodawca :                                                                                                      Agencja:

 

 

 

 

_______________________                                                                             _________________